Salgsbetingelser

Vores salgs- og leveringsbetingelser

Salgs-og leveringsbetingelser

1 Tilbud & ordrebekræftelse:

1.1 Alle tilbud afgives af NivoTech, i det følgende benævnt NT, uden forbindende indtil NT`s afgivelse af skriftlige tilbud eller ordrebekræftelse.

2 Leveringsomfang:

2.1 Leverancen omfatter kun de i tilbud respektive ordrebekræftelse udtrykkeligt nævnte produkter og ydelser.

2.2 Data i prospekter og på tegninger er retningsgivende og således ikke bindende for NT.

2.3 Enhver bestilling udføres under forbehold for force majeure, hvortil blandt andet regnes: evt. manglende importbevilling, strejke, transportuheld, lockout, materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende vanskeligheder, som enten ikke eller kun kan afhjælpes mod uforholdsmæssigt store omkostninger. NT skal snarest muligt meddele sådanne forholds indtræden.

3 Levering:

3.1 Leveringen sker EXW Bagsværd eller EXW udenlandsk fabrik i henhold til Incoterms 2000, hvis andet ikke er aftalt skriftligt. NT vælger transportør, medmindre andet er aftalt.

4 Emballage:

4.1 Forsendelser emballeres i NT`s standard emballage.

4.2 Ved oversøiske forsendelser samt for specielembalage (i forbindelse med søtransport og lignende) debiteres kunden for emballagen.

4.3 Emballage tages kun retur, hvis der er truffet skriftlig aftale herom.

5 Priser:

5.1 Medmindre andet er aftalt, er alle priser dagspriser i DKK, EXW Bagsværd.

5.2 Alle priser er ekskl. Moms og forbrugsafgifter.

5.3 Alle priser er afgivet med forbehold for ændringer i materialepriser, lønninger, afgifter og afgiftlignende beløb, arbejdsmarkedsbidrag, valutakurser og/eller andre forhold udenfor NT`s kontrol, såsom told, fragt og forsikringssatser.

5.4 NT`s priser indeholdende montage, projektering, idriftsættelse, service, garantiarbejder og lignende forudsættes udført i normal arbejdstid, og de hermed forbundne meromkostninger til løn, rejse og fortæring m.v. vil blive faktureret særskilt.

5.5 Software er ikke inkluderet i leverancens pris, medmindre dette specielt er anført i NT`s tilbud.

6 Betalingsbetingelser:

6.1 Betaling erlægges netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

6.2 Morarente, som angivet på fakturaen, beregnes pr. påbegyndt måned ved for sen betaling i forhold til den i faktura anførte forfaldsdag.

6.3 Betaling ved modregning kan ikke ske.

7 Returnering:

7.1 Standardvarer i ubrugt og ubeskadiget stand samt i ubrudt emballage, kan efter forudgående skriftlig aftale, returneres inden 1 måneder efter levering. Ved returnering skal medfølge fakturakopi for leverancen. Efter NT`s godkendelse af varens stand krediteres kunden fakturabeløbet, dog maksimum dagspris fratrukket returneringsomkostninger. Ovenstående afhængigt af om NT kan returnere varen til fabrikanten.

7.2 Andre varer tages ikke retur.

8 Fejl, mangler og reklamation:

8.1 Reklamationer over fejl og mangler skal ske senest 14 dage efter leveringen. Ved senere reklamation er kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

8.2 Købers ret til at påberåbe sig andre mangler forældes, hvis der ikke er reklameret inden et år efter varens overgivelse til ham. Fejl og mangler, der kan tilregnes NT, og hvor varen omgående og inden etårsfristen tilstilles NT franko, afhjælpes eller erstattes efter NT`s valg ved reparation, ombytning, omlevering eller tilbagebetaling af købesummen. Er det nødvendigt at foretage reparation på stedet, debiteres rejse- og opholdsudgifter samt hjælpemidler og specialværktøjer hertil køber.

8.3 NT hæfter ikke for kundens eller tredjemands tab ved fejl og mangler. NT hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller indirekte tab i øvrigt.

8.4 Eventuel garanti gælder aldrig følger af naturligt slid og overlast, anvendelse af uegnede reservedele, vedligeholdelsesmaterialer, mangelfuld pasning eller tilsidesættelse af betjeningsforskrifter og gælder ej heller data i tilbud, prospekter eller på tegninger og lignende samt for montage udført af andre end NT.

9 Produktansvar:

9.1 Købers ret til at påberåbe sig produktansvar, det vil sige NT`s eventuelle ansvar for et leveret produkts farlige egenskaber, forældes et år efter leveringen. Det påhviler køber at dokumentere, at en foreliggende skade skyldes fejl fra NT`s side.

9.2 NT hæfter dog aldrig for formuetab, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere hæfter NT ej heller for udgifter til retablering af ødelagte data.

9.3 Såfremt produktansvar gøres gældende overfor NT af tredjemand, og der pålægges NT erstatningspligt i videre omfang end hvad der følger af reglerne i punkt 9.1 og 9.2 skal køber friholde NT for det videregående ansvar. Køber friholder ligeledes NT for pålagt erstatning for almindelig formueskade, driftstab, avancetab samt andet indirekte tab til tredjemand.

9.4 Køber er forpligtet til at lade sig inddrage i en eventuel retssag ved den domstol, som behandler et erstatningskrav, rejst af tredjemand mod NT.

10 Rådgivningsansvar:

10.1 NT `s bistand til køber med teknisk rådgivning er alene at betragte som retningsgivende og uden ansvar for NT.

11 Ejendomsret:

11.1 NT beholder ejendomsretten og andre rettigheder til alt materiale, såsom tekniske beskrivelser, tegninger, billeder, prospekter, modeller m.m. udleveret til kunden som bilag til tilbud, ordrebekræftelser og eller leverancer.

11.2 Materiale som nævnt i punkt 10.1, er udelukkende til brug for køber og må ingensinde misbruges, f. eks. ved kopiering eller overdragelse til tredjemand. Materialer skal tilbageleveres, hvis NT stiller krav herom.

Kontakt NivoTech Trading Company

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Finder du ikke nok informationer her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Ring til os på telefon (+45) 46 73 00 08 eller send en mail til info@nivotech.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 46 73 00 08
info@nivotech.dk